SPLOŠNI POGOJI  ZA NAJEM VOZILA Dušan Žumer s.p.

 

Besedilo veljavnih Splošnih pogojev zavezuje vse stranke, ki vstopajo v pravna razmerja s podjetjem Dušan Žumer  s.p.. Šteje se, da je posameznik seznanjen s Splošnimi pogoji in da na njih pristaja.

 

1.       NAJEM VOZILA

Cena najema se obračuna po ceniku objavljenem na spletni strani www.dusanzumer.si

Čas trajanja najema  dogovorita  najemnik in najemodajalec Dušan Žumer s.p. ob sklenitvi najemne pogodbe.

Ob prevzemu mora imeti najemnik s seboj veljaven osebni dokument in vozniško dovoljenje.

2.       PLAČILNI POGOJI

Za najem Vozila  je potrebna predhodna rezervacija. Ob rezervaciji se kot ara plača 30 %  odstotek vrednosti najema po ceniku objavljenem na spletni strani najemodajalca, preostali  delež vrednosti najema najemnik plača najkasneje  dva dni pred   predvidenim prevzemom vozila.

Rezervacija stopi  v veljavo z dnem plačila are.

V primeru odpovedi najema s strani najemnika najemodajalec obdrži aro in si s tem pokrije izpad dohodka, ki bi nastal zaradi odpovedi rezervacije. Če pa se odpoved zgodi v zadnjem tednu pred datumom najema, je najemodajalec upravičen terjati celoten znesek za obračun najema od osebe, ki je rezervacijo naredila. Račun lahko vsebuje poleg stroškov najema še dodatne stroške in druge stroške, ki so v naprej dogovorjeni v tej pogodbi, ter stroške, ki bi nastali iz naslova kršenja pogodbe.

 

3.       OSEBE, KI SMEJO VOZITI NAJETO VOZILO

 Najeto Vozilo sme voziti oseba, ki ima veljavno vozniško dovoljenje najmanj tri leta in ni mladi voznik, ima veljavno vozniško dovoljenje še najmanj dve leti po sklenitvi najemne pogodbe in   je pooblaščena s pogodbo o najemu vozila. Vsi pogoji morajo biti izpolnjeni kumulativno za kar jamči najemnik.

Najemnik je s pogodbo avtomatsko pooblaščen za uporabo Vozila, s pogodbo pa se lahko dodatno pooblastijo še največ dve (2) osebi. V kolikor dodatne osebe niso vpisane v najemno pogodbo, poleg najemnika nihče drug ni pooblaščen  za  upravljanje z Vozilom.

Najemnik in vsi morebitni pooblaščenci morajo ob podpisu pogodbe priložiti fotokopijo vozniškega dovoljenja in fotokopijo osebnega dokumenta. Najemnik se s podpisom najemne  pogodbe strinja, da najemodajalec hrani fotokopije njegovega vozniškega dovoljenja in osebnega dokumenta, pri čemer jih bo  najemodajalec uporabljal zgolj zaradi izvršitve najemne pogodbe.

Za so morebitno povzročeno škodo pa v popolnosti odgovarja najemnik tudi v primeru, da je povzročena s strani pooblaščencev in/ali tretje nepooblaščene osebe, ki je upravljala z Vozilom v času trajanja pogodbe o najemu Vozila.

 

4.       VARŠČINA

Pri prevzemu Vozila je potrebno ob podpisu pogodbe položiti tudi varščino za morebitno nastalo škodo najemodajalcu. Znesek varščine določi najemodajalec, ta znaša 300,00 EUR (z besedo tristo evrov). Varščina je namenjena pokrivanju morebitne škode, nastale iz tega pogodbenega razmerja ter obračunavanju za dodatne dni v primeru podaljšanja najema. Če je vozilo vrnjeno pravočasno in v brezhibnem stanju, se varščina povrne najemniku v gotovini ob zaključku računa oz. v treh delovnih dneh na njegov transakcijski račun. V primeru, da je nastala škoda višja kot varščina, se najemnik zavezuje, da bo plačal razliko v ceni takoj.

Najemodajalec varščino zadrži, upravičen pa je še do povračila stroškov ali izgube dohodka v sledečih primerih:

-          škoda je povzročena namerno ali iz malomarnosti;

-          škoda je povzročena zaradi vinjenosti ali pod vplivom mamil ali substanc ter zdravil katerih navodila odsvetujejo vožnjo;

-          najemnik se dan po preteku roka določenega s pogodbo ne javi in ne vrne Vozila;

-          v vseh ostalih primerih, ki jih določata pogodba in Splošni pogoji najema.

Najemnik se zavezuje, da povrne najemodajalcu izgubo bonusa in vse stroške, ki bi nastali zaradi najemnikove malomarnosti in nespoštovanja pogodbe ter pogojev najema. V primeru izgube dohodka zaradi najemnikove malomarnosti, je najemodajalec upravičen do povračila vrednosti izgubljenega dohodka.

 

5.       NAJETO VOZILO NE SME BITI UPORABLJENO OZ. VOŽENO

 

Najeto Vozilo  se ne sme uporabljati, upravljati ali voziti:

a.      za udeležbo na avtomobilskih in drugih športnih  tekmovanjih in testiranjih vozil;

b.      za pogon ali vleko kateregakoli vozila ali predmeta;

c.       za nadaljnji podnajem tretji osebi;

d.      če je voznik pod vplivom alkohola, mamil ali drugih zdravil ali substanc;

e.      če Vozilo ni v voznem stanju oziroma je preobremenjeno s potniki, prtljago ali blagom;

f.        nad dovoljeno hitrostjo;

g.      v nezakonite namene (npr. carinski prekrški);

h.      za prevoz lahko vnetljivih ali nevarnih snovi ter živali. V primeru kršenja teh splošnih pogojev in pogodbe se najemnik obvezuje, da bo povrnil nastalo škodo (premoženjsko ali nepremoženjsko) najemodajalcu; višino škode določi najemodajalec;

i.        za kakršenkoli plačani prevoz potnikov, stvari ali blaga, v kolikor ni to predhodno dogovorjeno z najemodajalcem  in označeno v pogodbi;

j.        izven  cest I., II. , III. reda;

k.       v nasprotju  s cestno prometnimi predpisi in drugimi veljavnimi predpisi  države,  na čigar ozemlju  se vozilo uporablja;

l.        izven okvirov vožnje, ki jih dopuščajo vozne razmere in druge okoliščine vožnje, uporabe ali upravljanja vozila v posameznem trenutku

m.    v kakršnekoli namene, ki so v nasprotju z nameni, za katere je bila sklenjena pogodba o najemu vozila, katere sestavni del so ti splošni pogoji.

 

 

6.       PREVZEM IN VRAČILO VOZILA

S podpisom te pogodbe in prevzemom vozila najemnik v nobenem primeru ne postane lastnik Vozila ali pridobi katerokoli pravico na Vozilu. Najemnik prejme vozilo v brezhibnem stanju z zakonsko predpisano opremo in potrebnimi dokumenti, ki jih je ob prevzemu vozila tudi sprejel.

S podpisom pogodbe o najemu Vozila se obvezuje, da bo Vozilo vrnil v stanju, v kakršnem ga je prejel ter v dogovorjenem času in kraju. Ali je vrnjeno Vozilo v brezhibnem stanju in z vso opremo se ugotovi iz zapisnika o vračilu vozila najemodajalcu. Stanje Vozila, števca kilometrov, stanje goriva in vrsto in količino opreme ter delovanje le te stranki ugotovita  ob prevzemu Vozila s strani najemnika in ob vračilu Vozila najemodajalcu. Stanje Vozila ob  prevzemu  in vrnitvi   se ugotovi v zapisniku o prevzemu in vrnitvi vozila, ki je sestavni  del te pogodbe. Prevzem in vračilo vozila se izvršita na  Ptuju. Po predhodnem dogovoru lahko najemodajalec dostavi vozilo v drug kraj, najemnik pa najemodajalcu povrne stroške dostave (gorivo in cestnina ter prevoz najemodajalca v izhodiščni kraj). Povračilo teh stroškov je dodatno prikazano na računu za storitev najema vozila.

Zapisnik o vračilu vozila najemodajalcu je priloga računu in služi za dokončni obračun storitve in varščine, če je le ta potreben ter za ugotavljanje stanja Vozila in celotne opreme ob vračilu Vozila.

V primeru, da najemnik z vozilom ne vrne opreme, ki je bila z vozilom dana v uporabo, je najemodajalec upravičen izterjati vrednost te opreme od najemnika. V primeru nesoglasij je najemodajalec upravičen poklicati uradno osebo, ki nato ugotovi stanje Vozila.

 V primeru, da najemnik vozila ne vrne ob določenem času, je dopustna ena ura zamude. Vsaka naslednja ura po dovoljeni uri zamude se obračuna po ceni dnevnega najema.

Če vozilo ni vrnjeno v 24 urah od dogovorjenega časa vrnitve Vozila, se smatra, da je Vozilo najemnik protipravno odtujil. Najemodajalec je upravičen o tem obvestiti policijo in ostale pristojne organe. V primeru, da najemnik ne vrne Vozila ob določenem času mora najemodajalcu povrniti vso morebitno škodo, kot tudi izgubljen dobiček, ki je najemodajalcu nastal, kot posledica te zamude.

7.       PODALJŠANJE NAJEMA

Možno je podaljšanje najema, vendar samo v primeru, da se najemodajalec s tem pisnostrinja. V tem primeru najemnik na mobilni telefon +386 41 334 187 ter sms-u o podaljšanju obvesti najemodajalca najmanj 24 ur pred potekom pogodbe (sms mora vsebovati ime in priimek najemnika, št. pogodbe, št. dni podaljšanja, ter kraj, datum in čas vračila vozila), nakar mu najemodajalec prav tako po sms-u odgovori, ali podaljšanje dovoli ali ne. Možna je tudi drugačna oblika komunikacije, ki pa mora biti predhodno odobrena s strani najemodajalca na način določen v predhodnem stavku (prek sms ali e-pošte). Osnova za obračun podaljšanega najema izhaja iz predvidenega datuma vračila Vozila s to pogodbo, na osnovi katerega je bil najem  plačan in dejanskega datuma, ki je razviden iz zapisnika o vračilu Vozila. Cena za dodaten dan najema se obračuna po javno objavljenem ceniku najemodajalca v kolikor ni drugačnega pisnega  dogovora.

8.       DNEVNA OMEJITEV, KILOMETRINA

Če najem vozila traja več dni in v povprečju dnevno število prevoženih kilometrov presega 400 km , mu je najemodajalec upravičen zaračunati 0.18€ za vsak prevoženi kilometer več od dnevne omejitve. Najemnik je dolžan vse obveznosti v zvezi s podaljšanjem najema poravnati ob vračilu Vozila. V primeru, da najemnik ni zaprosil za soglasje najemodajalca se smatra, da si je najemnik protipravno prisvojil Vozilo in ga je najemodajalec upravičen prijaviti policiji in ostalim pristojnim organom.

 

9.       VOŽNJA V TUJINI

Uporabo vozila izven države Slovenije mora najemnik najemodajalcu posebej najaviti ob sklepanju pogodbe in pridobiti pisno soglasje najemodajalca in temu ustrezna dovoljenja, sicer  vožnja v tujini ni dovoljenja.  Strošek soglasja za vožnjo v tujini plača  najemnik in ni vključeno v ceno najema.

V primeru, da želi najemnik uporabljati Vozilo v tujini po podpisu te pogodbe mora o tem pred to uporabo pisno obvestiti najemodajalca in počakati na njegov odgovor. Najemodajalec svojo odločitev sporoči najemniku, kateri jo mora spoštovati. Če najemnik ne spoštuje najemodajalčeve prepovedi uporabe Vozila v tujini, se smatra, da si je najemnik protipravno prisvojil Vozilo in ga je najemodajalec upravičen prijaviti policiji in ostalim pristojnim organom.

V primeru, da najeto Vozilo ostane v tujini preko noči, je najemnik dolžan le-to parkirati na varovanem parkirišču ali v garaži in poskrbeti za njegovo varnost.

 

10.   GORIVO

 V vozilo se toči gorivo, ki je navedeno v prometnem dovoljenju. V nasprotnem primeru je za morebitne okvare odškodninsko  odgovoren najemnik.

 Gorivo ni vključeno v ceno najema. Najemnik prevzame vozilo s polnim rezervoarjem goriva in takega tudi vrne. V nasprotnem primeru sme najemodajalec zaračunati poleg manjkajočega goriva tudi stroške polnjenja rezervoarja v vrednosti 10 €.

Voznik, ki najame kombi mora ves čas paziti, da ima vozilo tudi ustrezno količino tekočine Adblue in jo v  primeru njenega pomanjkanja takoj na svoje stroške dotočiti.

11.   VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE VOZILA

 Najemnik se obvezuje, da bo skrbel za Vozilo kot dober gospodar in redno preverjal nivo olja v motorju, zavorne tekočine, hladilne tekočine ter ustrezen pritisk zraka v pnevmatikah. Najemnik je dolžan plačati vse stroške, pogojene z nezadostnim in neskrbnim vzdrževanjem Vozila. Prav tako je najemnik pred vračilom vozila najemodajalcu dolžan očistiti notranjost vozila.

V  nasprotnem primeru najemnik  plača za čiščenje vozila in sicer:

KLASIČNO ČIŠČENJE :

·         zunanjo čiščenje kombi  22,00 €

·         notranjo čiščenje 28,00 €

 

·         zunanjo čiščenje  osebno vozilo 20,00 €

·         notranjo čiščenje 25,00 €

 

GLOBINSKO ČIŠČENJE :

Kombi 190,00 €

Osebno vozilo 150,00 €.

 

12.   OKVARE

 V primeru kakršnekoli okvare se najemnik obvezuje, da bo o tem takoj po telefonu obvestil najemodajalca, ki mu bo posredoval nadaljnja navodila. Vozilo se sme popraviti samo pri pooblaščenih servisih, za morebitno menjavo delov je potrebno predložiti originalni račun servisa. Če popravilo ni opravljeno na predpisan način, najemodajalec stroškov ne prizna. Morebitno škodo, ki bi bila povzročena zaradi neupoštevanja navodil najemodajalca, te pogodbe in Splošnih pogojev najema, bo v celoti poravnal najemnik.

 V primeru okvare vozila, ki ni posledica malomarnosti voznika ali nesreče, okvaro rešuje z Asistenco Zavarovalnice Croatia zavarovanje. S predložitvijo kartice Asistence ima najemnik vozila 24 urno brezplačno pomoč po celi Evropi. Vsekakor je o okvari Vozila najemnik dolžan najprej obvestiti najemodajalca. Če okvara povzroči prekinitev najemne pogodbe, najemnik ni upravičen do povračila nobenih s tem povezanih stroškov.

13.   POŽAR ALI TATVINA

 Najemnik ne odgovarja za škodo na Vozilu, ki bi nastala zaradi požara ali tatvine, razen, če ni sam odgovoren za nastalo škodo iz tega naslova. V primeru požara ali tatvine mora najemnik škodo nemudoma prijaviti policiji ali drugemu pristojnemu organu in obvestiti najemodajalca. Če ne obvesti najemodajalca, sam odgovarja za vso nastalo škodo.

14.   DOKUMENTI, KLJUČI IN REGISTRSKE TABLICE

 Vozilo je opremljeno z vsemi potrebnimi dokumenti, za katere najemnik v času najema polno odgovarja. Dokumenti o Vozilu se ne smejo nikoli puščati v parkiranem oz. zapuščenem vozilu. Najemnik Vozila ne sme pustiti nezaklenjenega in  dokumente vozila, ki jih je prevzel od  najemodajalca  mora imeti ves  čas pri sebi.

Ob izgubi zgoraj omenjenih predmetov je potrebno nemudoma obvestiti najemodajalca. Za izgubljene ali s strani najemnika pokvarjene predmete bo najemodajalec najemniku zaračunal stroške po veljavnem ceniku uradnega serviserja.

15.   ZAVAROVANJE IN ODGOVORNOST

Pri uporabi Vozila po določilih in pogojih pogodbe je najemnik zavarovan pred avtomobilsko odgovornostjo za škodo proti tretjim osebam.

 

Vozilo je zavarovano samo za čas veljavnosti najemne pogodbe. Po preteku veljavnosti, z izjemo podaljšanja pogodbe, najemodajalec ni odgovoren za prometne nezgode ali druge poškodbe, odtujitev oziroma uničenje Vozila in njegovih delov in le-te veljajo kot najemnikove osebne zadeve. V tem primeru je najemnik dolžan takoj  plačati vso morebitno škodo, ne glede na dejansko zavarovanje vozila.

 

Ravno tako je najemnik, ne glede na sklenjeno zavarovanje posameznega Vozila, neomejeno dolžan povrniti  najemodajalcu vsako morebitno škodo na posameznem Vozilu v naslednjih primerih (če najemna pogodba po različnih pogojih ne določa drugače) :

-          poškodbe znotraj vozila, brisalcev, antene in drugih pritiklin na vozilu

-          poškodbe podvozja vozila, poškodbe pnevmatik, okrasnih pokrovov

-          če jo je povzročil pod vplivom alkohola, mamil, drugih narkotikov ali zdravil, pri katerih uporabi se vožnja oziroma upravljanje in uporaba motornih vozil odsvetuje

-          če je povzročil škodo namerno ali iz malomarnosti

-          če v času nastanka škode ni imel veljavnega vozniškega dovoljenja

-          če je voznik  pobegnil s  kraja nezgode 

-          če o prometni nesreči ni obvestil policijske postaje

-          če je najeto vozilo vozila ali drugače uporabljala  nepooblaščena oseba ;

-          če je škoda nastala kot posledica uporabe najetega vozila v nasprotju z določili petega člena

teh splošnih pogojev

-          ko je naloženi tovor poškodoval vozilo

-          če je voznik vozil za prepovedane namen

-          če je voznik vozil nestrokovno  ali v  nasprotju s predpisi

-          ko je  najemnik ali pooblaščen voznik  sodeloval pri   kraji vozila ali goljufiji najemodajalca

-          v primeru vožnje po poplavljeni cesti ali drugi poplavljenih  površini , kar ni elementarna nesreča

-          če je škoda nastala na območjih ali državah, ki so izvzeta iz zavarovanja vozila po teh splošnih pogojih (krizna območja, vojna in potencialna vojna območja ipd.)

-          v drugih primerih, ki so iz zavarovanja izključeni.

 

V vseh primerih, opisanih v tej točki odgovarja najemnik najemodajalcu z vsem svojim premoženjem.

V primeru poškodb vozila, ki se ugotovijo naknadno, si najemodajalec pridržuje pravico, da v roku 3 (treh) delovnih dni po končanem najemu obvesti najemnika o povzročeni škodi. Za povzročeno škodo je odgovoren najemnik.

 

Najemnik je dolžan sam kriti morebitno razliko v višini nastale ali povzročene škode, ki bi presegala zavarovalniški maksimum kritja škode po posamezni zavarovalni polici za posamezno vozilo.

 

Pri uporabi Vozila po tej pogodbi, je najemnik zavarovan pred avtomobilsko odgovornostjo za škodo proti tretjim osebam in pogojih avtomobilskega kaska za škodo s strani neznanega storilca – parkirišče. Najemnik se zavezuje, da bo najemodajalcu vso morebitno škodo, ki lahko nastane v primerih, opisanih v naslednjem odstavku, povrnil takoj.

V primerih poškodb Vozila, ki se ugotovijo naknadno, si najemodajalec pridržuje pravico, da v roku 5 (petih) delovnih dni po končanem najemu  oz. ugotovitvi obsega škode obvesti najemnika o povzročeni škodi, ki je zanjo v celoti odgovoren.

 

16.   OBVEZNOST NAJEMNIKA V PRIMERU NEZGODE

V primeru kakršnekoli poškodbe Vozila, prometne ali druge nesreče z vozilom, se zaveže najemnik ščititi interese najemodajalca in zavarovalnice, pri kateri je Vozilo, ki je bilo v nesreči udeleženo, zavarovano, predvsem tako, da:

-          si bo zabeležil vsa imena in naslove udeležencev ter prič nesreče;

-          ne bo zapustil poškodovanega vozila, dokler ga ne zavaruje ali umakne na varno;

-          bo o škodi, tudi če je neznatna nemudoma in kar najhitreje obvestil najemodajalca in z njim sodeloval v celotnem postopku;

-          ne bo priznal krivde tretjim osebam;

-          bo v vsakem primeru nemudoma poklical Policijo ali drug pristojni organ, jih obvestil o nesreči, počakal njihov prihod in sestavo ustreznega uradnega zapisnika o nesreči ter pridobil kopijo predmetnega zapisnika;

-          bo podal o nesreči pisno izjavo in izčrpno izpolnil “Evropsko poročilo o nezgodi”, ki je priloženo dokumentom Vozila, izdelal skico in podal svojo izjavo, ki jo bo takoj dostavil najemodajalcu.

 V primeru, da najemnik v primeru nesreče ne bi ravnal po določilih pogodbe ali teh splošnih pogojev, sam odgovarja za vso škodo, ki bi zaradi tega nastala najemodajalcu.

V primeru nezgode najemodajalec nima nobenih obveznosti do najemnika (ne za brezplačni prevoz iz mesta nezgode, ne za zamenjavo Vozila ali kakršnokoli drugo nadomestilo).

Najemnik je dolžan v primeru nastopa škodnega dogodka zavarovati vse dokaze o dogodku in pridobiti dokumentacijo o škodnem dogodku potrebno za vložitev odškodninskega zahtevka. Za opustitev dolžnosti po tej točki je najemnik odškodninsko odgovoren najemodajalcu, ki lahko od najemnika zahteva povrnitev dejanske škode in odškodnine po lastni izbiri.

17.   IZGUBA LASTNINE

 

Najemodajalec ne odgovarja za najemnikove predmete in njegovo drugo lastnino, ki bi jo najemnik pustil v najetem Vozilu ali na njem. S podpisom pogodbe o najemu, se najemnik izrecno odreka vsakršnim zahtevkom, ki bi izhajali iz omenjenih izgub in z njimi povezanimi škodami.

 

Najemodajalec ravno tako ne odgovarja tretjim osebam za škodo, ki bi jo povzročil najemnik in ni zajeta v kritje škode po zavarovanju in posameznih zavarovalnih policah za posamezno vozilo.

 

Najemnik je v celoti odgovoren za morebitno izgubo lastnine najemodajalca, ki mu je zaupana iz naslova pogodbe, kot so ključi vozila, dokumenti ipd. V kolikor pride do izgube, so vsi stroški iz tega naslova izključno stroški najemnika.

 

 

18.   UPOŠTEVANJE PROMETNIH PREDPISOV

Najemnik je odgovoren in prevzema vse obveznosti, ki bi nastale zaradi neupoštevanja prometnih predpisov, nepravilnega parkiranja ali drugega kršenja predpisov pri uporabi vozila in za vso iz tega naslova nastalo škodo. Vse morebitne kazni, ki jih v času uporabe najetega vozila povzroči oziroma dobi najemnik, je dolžan najemnik plačati sam, ali pa se za njih bremeni najemnik neposredno. Ta najemnikova odgovornost traja tudi po prenehanju pogodbe, če kazni oziroma škode izvirajo iz časa, ko je najemnik vozilo uporabljal.

 

19.   PREKINITEV NAJEMA

Najemodajalec si pridržuje pravico, da lahko pred iztekom najemne pogodbe najemniku brez njegove privolitve odvzame vozilo, če se le-ta ne ravna po Splošnih pogojih najema in določilih pogodbe.

Najemnik se odpoveduje kakršnimkoli zahtevkom, ki bi lahko izhajali zaradi odvzema vozila. V primeru, da mora najemnik zaradi nezgode, izgube ali kraje dokumentov, ključev ali registrskih tablic ali kakršnegakoli dejanja po svoji krivdi prekiniti pogodbo o najemu, ni upravičen do povračila nobenih stroškov v zvezi z najemom.

20.   VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

 Podpisani na najemni pogodbi se strinja, da sme najemodajalec:

-          uporabiti njegove osebne podatke pri izpolnjevanju pogodbenih obveznosti in uveljavitvi pravic, ki izhajajo iz pogodbenega razmerja;

-          najemnik najemodajalcu izrecno dovoljuje posredovanje njegovih osebnih podatkov v primeru neizpolnjevanja najemnikovih obveznosti iz te pogodbe;

-          hraniti podatke 10 let.

 

21.   DRUGE DOLOČBE

 V Vozilu je strogo prepovedano kaditiin prevažati živali.

Za vso dodatno opremo, navedeno v najemni pogodbi in za pravilno delovanje te opreme najemnik v času najema polno odgovarja. V skladu s tem je najemodajalec upravičen od najemnika zahtevati povrnitev morebitne škode na tej opremi, če je le ta v času najema poškodovana oz. polno vrednost opreme, če je le ta v času najema uničena ali ukradena.

Morebitno vrednost škode, zahtevano od najemnika si lahko najemodajalec izplača iz varščine, v primeru, da je vrednost škode večja od varščine, pa ima pravico zahtevati povrnitev celotne morebitne škode.

Najemodajalec zahteva vračilo popravila morebitne škode od najemnika na podlagi računa izvajalca, v primeru uničene ali ukradene opreme pa ima najemodajalec pravico zahtevati vrednost nove nadomestne opreme.

 Najemodajalec v času najema za dodatno opremo ne odgovarja, kakor tudi ne odgovarja za njeno pravilno delovanje ali varnost le te. Za opremo lahko odgovarjata najemnik ali proizvajalec opreme, odvisno od ugotovitev pri morebitni škodi. V času trajanja pogodbe ni možno spremeniti nobenega določila iz pogodbe, razen v primeru, ko so te spremembe skupna želja pogodbenih strank.

 Vse spremembe te pogodbe morajo biti opravljene v enaki obliki, kot je sklenjena ta pogodba. Najemnik mora najemodajalcu povrniti tudi vse sodne in izvensodne stroške, davke, pristojbine in druge izdatke, ki so povezani z najemom, z zavarovanjem izvajanja določil oziroma z nadzorom nad tem in pristojbine, ki jih je ugotovil najemodajalec. Tako najemodajalec po teh določilih in pogojih ni dolžan plačati nikakršnih stroškov.

22.   REŠEVANJE SPOROV

Spore, ki bi nastali v zvezi z določili iz te pogodbe stranki rešujeta sporazumno v nasprotnem je pristojno Okrožno sodišče na Ptuju.

 

Zadnja sprememba 03.03.2020

Povpraševanje

Naša spletna stran uporablja piškotke zaradi boljše uporabniške izkušnje. Z uporabo naše spletne strani potrjujete, da se z njihovo uporabo strinjate.
X

Right Click

No right click